Główny księgowy


Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Główny księgowy
Miejsce pracy: Lublin
Numer: StPr/21/1725
OBOWIĄZKI:
- opracowywanie polityki rachunkowości i przedstawienie do zatwierdzenia przez Zarząd- organizowanie prac pionu finansowo-księgowego- sporządzanie kalkulacji opłat eksploatacyjnych i przedkładanie w tym zakresie wniosków na posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej,- sporządzanie kwartalnych analiz ekonomicznych z działalności spółdzielni,- sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i rzetelnym sposobem przeprowadzenia inwentaryzacji- sprawowanie kontroli nad prawidłowym i zgodnym z obowiązującym Regulaminem wynagradzania SM PGK, naliczaniem wynagrodzeń- prawidłowe zarządzanie gospodarką finansową spółdzielni, sporządzanie sprawozdań finansowych, rocznych bilansów oraz rachunków zysków i strat,- dokonywanie rozliczeń finansowych z budżetem i innymi kontrahentami (ubezpieczenia, podatki)- opracowywanie planów rzeczowo-finansowych na następny rok obrachunkowy i przedkładanie Zarządowi a następnie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,- sprawowanie nadzoru nad właściwym przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentów księgowych, sprawozdań finansowych; - powiadamianie Zarządu i Rady Nadzorczej o wszelkich spostrzeżeniach i nieprawidłowościach w pracy, poszczególnych komórek organizacyjnych,- podpisywanie wszelkich dokumentów dotyczących rozliczeń finansowych- współpraca z Regionalnym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ;
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Główny księgowy
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Uprawnienia: Umiejętność pracy w zespole
Uprawnienia: Obsługa komputera


Wymagania inne:

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnie praw publicznych,- nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; - spełnia jeden z poniższych warunków:* ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości* ukończona szkoła średni, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna o specjalności finanse i rachunkowość i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości* wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów* certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów (art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.- znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielczości mieszkaniowej, ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz inne przepisy prawne dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej- obsługa komputera i znajomość programów komputerowych: księgowo-płacowych i fakturowania np. Pro Vitus, programu Płatnik, obsługi bankowości elektronicznej, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych i In.- doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w sektorze spółdzielczości mieszkaniowej- samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego- umiejętność pracy w zespole

Miejsce pracy:

Lublin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

4 000 - 4 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Praca lubelskie