Audytor Wewnętrzny


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko

Audytora Wewnętrznego w Biurze Audytu Wewnętrznego
dla Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

BAW/19/108

Zapraszamy do składania aplikacji i udziału w procesie rekrutacji  do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Praca w Centrali NFZ to szansa zdobycia unikalnej wiedzy i licznych kompetencji. Jesteśmy organizacją publiczną, nadzorowaną przez Ministra Zdrowia. Zarządzamy i odpowiadamy za środki finansowe przeznaczone na leczenie, pełnimy rolę płatnika publicznego, działamy na rzecz wszystkich Pacjentów.

 

Praca w Funduszu to nauka, doświadczenie i satysfakcja z tworzenia wartości, które mają realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w organizacji sprawnie zarządzanej i skoncentrowanej na realizacji konkretnych celów i zadań;
 • możliwość intensywnego rozwoju - pracownikom oferujemy kursy
  i szkolenia podnoszące kwalifikacje;
 • możliwość awansu zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • możliwość ustalenia indywidualnych godzin pracy;
 • godne wynagrodzenia - zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi
  i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w NFZ;
 • atrakcyjne wsparcie socjalne finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci dofinansowania do wypoczynku pracowników, a także ich dzieci;
 • opiekę pracodawcy i wsparcie związków zawodowych dbających o poszanowanie godności pracownika i bezwzględnie eliminującego wszelkie przejawy patologii i nieprawidłowości, takie jak nepotyzm czy mobbing.

Kogo szukamy:

 • osób ambitnych, nastawionych na wspólne osiąganie celów;
 • ludzi marzących o sukcesie zawodowym;
 • osób o wysokim poziomie motywacji osobistej;
 • pracowników z inicjatywą i zapałem do pracy;
 • kandydatów w różnym wieku, młodzi zdobędą doświadczenie, starsi podzielą się wcześniej nabytymi umiejętnościami;
 • osób o wysokiej kulturze osobistej.

Szczegóły oferty:

 

Wymiar etatu: 1etat

 

Miejsce wykonywania pracy: Lublin

 

Główne obowiązki:

 • udział w przygotowywaniu rocznego planu audytu wewnętrznego na podstawie przeprowadzonej analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Funduszu, w terminach wynikających z obowiązujących regulacji;
 • przeprowadzanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania Funduszu oraz składanie wniosków w tym zakresie;
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych zleconych w komórkach organizacyjnych Centrali i w oddziałach wojewódzkich Funduszu - w tym zleconych zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Ministra Finansów, Prezesa Rady Ministrów lub przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
 • sporządzanie sprawozdań z audytów wewnętrznych zleconych zgodnie z założeniami lub programem przekazanym przez zlecającego audyt, dyrektorom audytowanych oddziałów wojewódzkich Funduszu, dyrektorom komórek organizacyjnych Centrali;
 • formułowanie i przedstawianie w sprawozdaniach z zadań zapewniających zaleceń, mających na celu doprowadzenie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Funduszu i oddziały wojewódzkie Funduszu oraz działań przez nich podejmowanych do zgodności z przepisami prawa i innymi regulacjami oraz z przyjętymi celami i zadaniami Funduszu;
 • formułowanie i przedstawianie w sprawozdaniach z czynności doradczych uwag i wniosków, mających na celu doprowadzenie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Funduszu i oddziały wojewódzkie Funduszu oraz działań przez nich podejmowanych do zgodności z przepisami prawa i innymi regulacjami oraz z przyjętymi celami i zadaniami Funduszu;
 • przeprowadzanie, według potrzeb, czynności sprawdzających realizację wniosków i zaleceń, przedstawionych w sprawozdaniach z przeprowadzonych audytów wewnętrznych;
 • prowadzenie dokumentacji audytowej;
 • współpraca z audytorami zewnętrznymi oraz kontrolerami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie właściwości Biura;
 • uczestniczenie w przygotowaniu projektów wewnętrznych regulacji prawnych;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

Wykształcenie: wyższe, preferowane ekonomiczne lub prawnicze

 

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869);
 • minimum 5 lat pracy zawodowej w obszarze audytu wewnętrznego, audytu zewnętrznego lub kontroli;
 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku audytora wewnętrznego;
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • znajomość przepisów prawa finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych;
 • znajomość specyfiki pracy w podmiotach zaliczanych do sektora finansów publicznych;
 • znajomość i umiejętność stosowania narzędzi i technik audytorskich;
 • umiejętność ustalania priorytetów wykonywanych zadań;
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków;
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy związanej z delegacjami służbowymi;
 • duża odporność na stres;
 • otwartość na zmiany;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel i PowerPoint).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony zdrowia;
 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa IT;
 • ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe rozwijające umiejętności audytora wewnętrznego.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania konieczne i pożądane;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • kopie dokumentów potwierdzające minimum 5 lat pracy zawodowej w obszarze audytu wewnętrznego, audytu zewnętrznego lub kontroli na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu (potwierdzone zaświadczeniem okresu zatrudnienia z tytułu umowy zlecenia), jak również wykonywaniu działalności gospodarczej;
 • kopie dokumentów potwierdzających 2letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku audytora wewnętrznego;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • podpisane oświadczenia o treści:
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego BAW/19/108zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych RODO).
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu, niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji.”
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu email, niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji.”
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów.”
   UWAGA! Dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Centralę NFZ w przyszłości.”
   UWAGA! Dołączenie zgody jest dobrowolne.

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym i spełnienia wymagań wskazanych
  w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr
  i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali komisja rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu oraz formie przeprowadzenia naboru;
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Informacje dla osób niepełnosprawnych:

 • kandydaci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą dołączyć do oferty kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1510, z późn. zm.).

 

Art. 112. 
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami lub pracownikami aptek związanych z Funduszem umową na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, właścicielami lub pracownikami świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów lub osobami współpracującymi z tymi podmiotami;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, z wyłączeniem urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór nad Funduszem;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 381);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

3. W przypadku gdy osoba najbliższa, w rozumieniu art.115§11 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, kontrolera jest świadczeniodawcą albo właścicielem apteki lub świadczeniodawcy, kontroler jest obowiązany do poinformowania Prezesa Funduszu o tym fakcie w terminie 7 dni od dnia powołania na stanowisko, a także w trakcie pełnienia funkcji, jeżeli w tym czasie jego osoba najbliższa stała się świadczeniodawcą albo właścicielem apteki lub świadczeniodawcy – w terminie 7dni od zaistnienia tego faktu.

 

4.Kontroler nie może przed upływem dwóch lat od dnia sporządzenia wystąpienia pokontrolnego być zatrudniony lub wykonywać innych zajęć w podmiotach kontrolowanych, których dotyczy to wystąpienie.

 

Ochrona danych osobowych:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych RODO), informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; tj. Dz. U. 2018 poz. 917) Niepodanie przez Panią/Pana danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych RODO).

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przekazane przez Panią/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Centrali NFZ:iod@nfz.gov.pl

 

APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie