Województwo lubelskie

Plik:Lubelskie (EE,E NN,N).pngWojewództwo lubelskie położone jest w południowo-wschodniej części Polski i jest trzecim, pod względem zajmowanej powierzchni województwem kraju. Zamieszkuje je 2,15 miliona osób. Geograficznie, województwo zajmuje obszar Niziny Południowopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Sandomierskiej. Jego stolicą jest Lublin.

Stopa bezrobocia województwa lubelskiego na koniec stycznia 2013 roku była wyższa o 0,7% od stopy bezrobocia całego kraju i wynosiła 14,9%, co stawia je na 7 miejscu w Polsce. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mieszkańca województwa lubelskiego wynosi około 3300 zł brutto.

Pod względem poziomu rozwoju gospodarczego, województwo lubelskie należy do najsłabiej rozwiniętych województw Polski, o czym świadczy fakt, że wysokość PKB na jednego mieszkańca w tym województwie jest najniższa w kraju. Gospodarka województwa opiera się głównie na przemyśle wydobywczym i rolnictwie. Głównymi ośrodkami miejskimi regionu są miasta Lublin, Chełm i Zamość.

 

Tyszowce

Tyszowce to malutkie miasteczko położone w powiecie tomaszowskim nad rzeką Huczwą. Jest siedzibą gminy położonej w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 XII 2011 roku, gminę Tyszowce zamieszkiwało 6 tysięcy osób, z czego prawie połowa to mieszkańcy miasta. Tyszowce pod względem gospodarczym to ośrodek usługowo-handlowy dla rozwijającego się w gminie rolnictwa.

TyszowceGmina Tyszowce jest typową gminą miejsko-wiejską, której podstawą gospodarki jest mało efektywne rolnictwo. Niskie dochody uzyskiwane w gospodarstwach rolnych powodują wśród mieszkańców podejmowanie działań związanych z poszukiwaniem dodatkowych źródeł dochodu, praca Tyszowce. W związku z tym szereg osób fizycznych decyduje się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w której zatrudnienie znajdują również członkowie rodziny właściciela.

Rolniczy charakter gminy sprawia, że w Tyszowcach bardzo trudno zdobyć jest zatrudnienie w niektórych zawodach i specjalnościach. W mieście nie występują żadne większe zakłady pracy, które generowałyby liczne miejsca pracy, a lokalna ludność w znacznej mierze związana jest z handlem. Wykształcona część społeczności w poszukiwaniu lepszych możliwości zatrudnienia wyjeżdża do większych miast. W Tyszowcach oferty pracy dotyczą głównie stanowisk handlowych.

Józefów

Józefów to miasto w woj. lubelskim, w powiecie biłgorajskim, położone nad rzeką Niepryszką, stanowiące siedzibę gminy miejsko-wiejskiej Józefów. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa zamojskiego. Według danych z 31 grudnia 2009 roku miasto miało 2418 mieszkańców.

JózefówGmina Józefów położona jest w południowo-wschodniej części powiatu biłgorajskiego. Od północy gmina sąsiaduje z gminami Zwierzyniec i Krasnobród, od wschodu z gminą Susiec, od zachodu z gminami Tereszpol i Aleksandrów oraz od południa z gminą Łukowa. Siedziba gminy, Józefów, położony jest w centralnej części gminy.

Pod względem rozwoju gospodarczego Józefów nie jest miastem, które może pochwalić się dużą liczbą podmiotów gospodarczych wpływających na tempo rozwoju ekonomicznego regionu, a na terenie miasta nie istnieją żadne znaczne zakłady pracy. Józefów jest niewielkim miasteczkiem o charakterze handlowo-usługowym. Działa tu jedynie kilka drobnych przedsiębiorstw przemysłowych (przemysł spożywczy i kamieniarski), praca Józefów.

Mimo niedużego rozmiaru miasteczka oraz braku większych zakładów pracy, gmina Józefów jest gminą charakteryzującą się niskim odsetkiem osób bezrobotnych. W 2012 roku na terenie gminy było 367 bezrobotnych,  w tym 163 kobiety. Przekładało się to na stopę bezrobocia w wysokości 8,3%.

Poniatowa

PoniatowaPoniatowa jest gminą, w której rolnictwo odgrywa znaczącą rolę. Przy powierzchni całkowitej 8 416 ha, na tereny wiejskie przypada 6896 ha. Charakterystyczne dla gminy jest rozdrobnienie gospodarstw rolnych, spośród których 75 % obejmuje powierzchnię do 5 ha. Panują tutaj sprzyjające warunki do uprawy pszenicy oraz roślin pastewnych. Poniatowa słynie także z doskonałej jakości owoców miękkich: malin, porzeczek i truskawek, o relatywnie mniejszej zawartości nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Owoce mają doskonałe walory smakowe. Najważniejszym centrum handlowym i usługowym gminy jest jej największy ośrodek – Poniatowa, zamieszkała przez niespełna 10 tysięcy mieszkańców. To tutaj umiejscowione są przedsiębiorstwa handlowe, niewielkie zakłady przemysłowe i punkty usługowe zapewniające zatrudnienie dla mieszkańców miasta, praca Poniatowa.

Według udziału pracodawców w poszczególnych działach gospodarki największą grupę stanowią podmioty sektora usług- 53% i handlu- 45%. Produkcja (ok.2%) reprezentowana jest w większości przez zakłady przetwórstwa rolno- spożywczego, gdzie w sezonie zatrudnienie znajduje średnio ok. 100 osób- poza sezonem liczba pracowników jest znacznie mniejsza. Najliczniejszą (98%) grupę wśród pracodawców stanowią firmy najmniejsze, zatrudniające do 5 pracowników. Wyraźnie rolniczy charakter analizowanego terenu oraz bardzo niski – 2% wskaźnik udziału średnich przedsiębiorstw w lokalnym rynku pracy świadczy o jego słabości.

Międzyrzec Podlaski

Szesnastym największym ośrodkiem miejskim województwa lubelskiego jest zamieszkały przez 17, 2 tysiące mieszkańców Międzyrzec Podlaski. Miasto leży przy północnej granicy województwa lubelskiego w powiecie bialskim u zbiegu rzek: Krzny Północnej, Krzny Południowej i Piszczki z ujściem kanału Wieprz-Krzna. Odległość Międzyrzeca Podlaskiego od granicy z Białorusią wynosi 70 km, natomiast odległość od Warszawy wynosi 135 km, a od Lublina 100 km.

Międzyrzecz PodlaskiMiędzyrzec Podlaski to ośrodek usługowy regionu rolniczego. Rozwija się w nim przemysł rolno-spożywczy, drzewny, odzieżowy, ponadto funkcjonują zakłady przemysłu maszynowego, skórzanego oraz produkcja pędzli i szczotek. W 2012 roku udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 13%, a ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych dochodziła do 1,5 tysiąca.

Najważniejszymi branżami produkcyjnymi (wraz z reprezentującymi je największymi pracodawcami), zapewniającymi miejsca pracy dla osób mieszkających na terenie gminy Międzyrzec Podlaski są:

 • produkcja artykułów spożywczych: Sedar, Lider, Alkowin, Bagietka, Cukiernia Wójcik, PSS Społem;
 • produkcja odzieży: Odzież, Ipaco;
 • produkcja pasz i koncentratów dla rolnictwa: WIPASZ;
 • produkcja maszyn, urządzeń i narzędzi: Meprozet, Spółdzielnia Szczeciniarsko-Szczotkarska;
 • produkcja budowlana: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.;
 • transport międzynarodowy: EUROPTIR, TIRMET, ROLBUD, Międzynarodowy Transport Drogowy – Krzysztof Barczuk;
 • składy, hurtownie: TESBUD, KARPOL, DOM – Jerzy Kamiński, HUBAR, Wysokiński Sp. z o.o, praca Międzyrzec Podlaski.

Dęblin

Dęblin położony jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie ryckim. Geograficznie miasto leży w dolinie środkowej Wisły oraz w pradolinie Wieprza, na pograniczu Mazowsza, Podlasia i Małopolski, w regionie nazywanym Małym Mazowszem. Dęblin można zaliczyć do średnich miast województwa lubelskiego. zajmuje obszar 38,35 km2 (6,2% powierzchni powiatu), a liczba jego mieszkańców wynosi 17 976 mieszkańców (30,4% mieszkańców całego powiatu).

Stopa bezrobocia w Dęblinie od wielu lat rośnie i obecnie wynosi około 15%. Wśród bezrobotnych miasta Dęblin przeważają osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby bez wykształcenia średniego, praca Dęblin.

DęblinFunkcja Dęblina od lat związana była przede wszystkim z obronnością kraju oraz z transportem kolejowym. Pozostała część gospodarki miasta pełniła z kolei funkcję uzupełniającą: handlową, usługową i oświatową. Głównymi pracodawcami w Dęblinie są jednostki budżetowe, w szczególności Wojsko Polskie oraz zakłady państwowe pracujące głównie na rzecz wojska. Zaliczają się do nich Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 3 (ok. 380 pracowników), Wojskowe Zakłady Inżynieryjne (ok. 360 pracowników) oraz Składnica Wojskowa Dęblin-Stawy. Ponadto, do grona większych pracodawców nie związanych z obronnością kraju należą:  AGBO (109 osób), Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (99 pracowników), szkoły gminne i przedszkola (420 etatów), Urząd Miasta (67 pracowników), Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „DAREX” Dariusz Nawrotek, P.H.U.„Pierścień” – Piotr Kijek, „POLTOR” Spółka z o.o. i „KALNEX” Z. i W. Kalbarczyk Spółka Jawna. Z firm prywatnych największe znaczenie mają: Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „ALLMIZ” Sp. z o.o. (66 pracowników) i Zakład Chemii Gospodarczej „SaneChem Handels” Sp. z o.o.

Zamość

Zamość jest miastem na prawach powiatu i jednocześnie siedzibą powiatu zamojskiego. Jest trzecim, pod względem liczby ludności, miastem województwa lubelskiego i stanowi jeden z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych tego regionu. Miasto położone jest 80 km od Lublina w kierunku południowo-wschodnim, zajmuje powierzchnię 30,3 km2, a jego populacja wynosi 67 tysięcy osób.

Plik:POL Zamość flag.svgPoziom bezrobocia w Zamościu kształtuje się na tym samym poziomie, co w całym powiecie zamojskim. W grudniu 2012 r. stopa bezrobocia w mieście i powiecie wynosiła odpowiednio 16,1% oraz 16,2%.

Obecnie władze miasta prowadzą bardzo intensywną promocję Zamościa i okolic, która ma na celu przyciągnięcie inwestorów na Zamojszczyznę. W strukturze przedsiębiorstw, których w Zamościu działa ok. 8 tysięcy, przeważają małe i średnie firmy Praca Zamość. Działa tu także kilka większych zakładów produkcyjnych, z których większość stanowią zakłady przemysłu spożywczego. Miasto stanowi jednocześnie ośrodek obsługi dla rolnictwa i jest miejscem skupu różnych produktów rolnych. Oprócz gałęzi spożywczej, w Zamościu działają również zakłady przemysłu metalowo-drzewnego. Do największych pracodawców regionu należą:

 • Agtel Sp. z o.o.;
 • ANIMEX Grupa Drobiarska S.A. Oddział w Zamościu;
 • Black Red White;
 • Chłodnia-Mors Sp. z o.o.;
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasnystaw;
 • Spomasz Zamość S.A.;
 • Stalprodukt-Zamość sp. z o.o.;
 • Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o.

Co ważne, w gospodarce Zamościa istotną funkcję odgrywa turystyka, która daje zatrudnienie setkom mieszkańców Zamościa i okolic.

Włodawa

Powiat włodawski to powiat znajdujący się w północno-wschodniej części województwa lubelskiego, charakteryzujący się najwyższą stopą bezrobocia w województwie. W grudniu stopa bezrobocia w tym powiecie była wyższa od stopy województwa o ponad 10% i wynosiła 24,2%. Wśród bezrobotnych regionu główną grupę stanowią mężczyźni, osoby długotrwale bezrobotne i nie posiadające kwalifikacji. W strukturze wiekowej, przeważają osoby między 25 a 34 rokiem życia oraz osoby młode do 25 roku życia.

Plik:Mapa Pow Włodawski.pngSiedzibą powiatu włodawskiego jest miasto Włodawa, zamieszkałe przez 14 tysięcy osób i zajmujące powierzchnię 18 km2.

Włodawa jest jedynym ośrodkiem miejskim powiatu włodawskiego, stanowi więc zaplecze usługowe dla wiejskich i leśnych terenów powiatu. W mieście zarejestrowanych jest kilkaset podmiotów gospodarczych, związanych głównie z przemysłem spożywczo-rolniczym oraz usługami. Ze względu na wysoki poziom bezrobocia w powiecie, znalezienie zatrudnienia we Włodawie i okolicach nie należy do najłatwiejszych i może zająć nawet kilkanaście miesięcy. Pracy w tym regionie Praca Włodawa mogą szukać głównie osoby posiadające niskie wykształcenie, przedstawiciele zawodów związanych z budownictwem, utrzymaniem czystości, transportem i handlem.

Tomaszów Lubelski

Plik:POL Tomaszów Lubelski COA 1.svgTomaszów Lubelski to miasto położone w południowej części województwa lubelskiego, oddalone od Lublina o ok. 100 km w linii prostej w kierunku południowo-wschodnim. Tomaszów jest siedzibą powiatu tomaszowskiego, zajmuje powierzchnię 13,3 km2, a liczba mieszkańców miasta wynosi 20 tysięcy osób.

Pod względem gospodarki, tempo rozwoju gospodarczego Tomaszowa i okolic zajmuje szóste miejsce w województwie lubelskim. Na terenie powiatu działalność prowadzi ponad. 6,0 tys. podmiotów gospodarczych, w tym w mieście Tomaszów Lubelski zarejestrowanych jest ich ponad 2 tysiące. Są to najczęściej zakłady małe – jedno lub kilkuosobowe, reprezentujące sektor prywatny Praca Tomaszów Lubelski. Do największych zakładów pracy regionu, dających zatrudnienie mieszkańcom zarówno Tomaszowa jak i okolic, należą: Zakłady Przerobu Drewna “NATURA” w Bełżcu, “Firma Sławex Zbigniew Sławiński” w Tomaszowie Lubelskim, “Roztocze Z.U.P.” w Tomaszowie Lubelskim, Przetwórnia SVZ Poland sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim , Chłodnia “Uren Coldstores” w Łaszczowie, Zakład Przetwórstwa Mięsnego “Wrębiak&Witkowski” w Tomaszowie, Zakład Mleczarski Sp. z o.o. w Łaszczowie-Zakład Grupy Lacpol.

Według danych statystycznych z końca 2012 r. poziom bezrobocia w powiecie tomaszowskim jest wyższy niż w całym województwie lubelskim. W grudniu 2012 r. stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 15,4%.

Świdnik

Świdnik jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu świdnickiego, położonym w centralnej części województwa lubelskiego, 10 km na wschód od centrum Lublina. Miasto zajmuje powierzchnię 20,3 km2 i jest zamieszkałe przez 40 tysięcy osób. Świdnik jest znany z wytwórni śmigłowców WSK PZL Świdnik, produkującej m.in. śmigłowce PZL W-3 Sokół, Anakonda oraz SW-4 oraz motocykle WSK.

Plik:POL Świdnik COA.svgMimo niewielkiej odległości od stolicy województwa cechującej się niskim poziomem bezrobocia, stopa bezrobocia w powiecie świdnickim jest wyższa i kształtuje się na poziomie 15,9% (według danych US w Lublinie z końca 2012 r.). Wśród bezrobotnych, najwięcej osób posiada zawód sprzedawcy, ślusarza, technika mechanika, technika ekonomisty i szwaczki, co sugeruje, że w regionie świdnickim znalezienie pracy w tych zawodach jest bardzo trudne Praca Świdnik.

Na terenie powiatu świdnickiego działalność gospodarczą prowadzi ponad 5,5 tysiąca podmiotów reprezentujących głównie sektor prywatny. Wśród osób pracujących, największą grupę stanowią pracownicy zatrudnieni w rolnictwie oraz w przemyśle i budownictwie. W handlu zatrudnionych jest jedynie 11% aktywnych zawodowo mieszkańców Świdnika. Świdnik jest

Z analizy przeprowadzonej przez PUP w Świdniku wynika, że w powiecie świdnickim najwięcej pojawiających się ofert pracy dotyczy pracowników fizycznych: sprzątaczki, robotnika gospodarczego i pomocy kuchennej, a także  pracowników ochrony fizycznej i obsługi biurowej.